Grau en Disseny
Informació General del Grau en Disseny

Pla d'estudis

Els estudis del Grau en disseny oficials de l’ESDi tenen una duració de 4 anys. Els dos primers cursos tindran un caràcter generalista i transversal, que es desenvolupa a través de les matèries obligatòries i de formació bàsica.

Culminats els dos primers cursos, l’alumne escollirà, d’acord a les seves preferències, entre diversos itineraris optatius. Aquests itineraris, cobreixen les àrees d’aplicació del disseny i la creativitat corresponents a gràfic, moda, producte, interiors, audiovisual i gestió del disseny (integració multidisciplinària).

Per assolir la màxima eficiència i eficàcia en el marc actual de les competències del dissenyador, el pla d’estudis es fonamenta en tres àrees de coneixement: la teòrica, la instrumental i la de projectes:


· Assignatures teòriques i del camp de les humanitats, que estructuren el pensament i fonamenten i contextualitzen el
treball creatiu.
· Assignatures instrumentals, que faciliten el domini de les eines i instruments tecnològics adequats.
· Assignatures projectuals, que permeten l’assimilació dels coneixements i l’aprenentatge de l’activitat professional.

La formació es complementa amb la participació de l’alumne en tallers de projectes tutoritzats per dissenyadors
externs (workshops) i, a la vegada, un nombre important de professionals rellevants del disseny col.laboren en diverses
activitats docents.

 

 

El Projecte Final de Grau (PFG) constitueix l’últim registre pedagògic que permet avaluar les competències adquirides per l’alumne durant la seva permanència a l'Escola. El seu caràcter de nexe entre aprenentatge i pràctica professional defineix la seva singularitat respecte als anteriors projectes realitzats durant la carrer. Aquest projecte es realitza a 4t curs.