Grau en Disseny
Informació General del Grau en Disseny

Pla d’acció Tutorial

L’ESDi compta amb un consistent Pla d’Acció Tutorial que recolza molt positivament la tasca docent que es desenvolupa en el centre. Tenint en compte el percentatge d’alumnes de fora de Catalunya que es matriculen en el grau, el primer curs s’imparteix la docència en castellà i els alumnes tenen el suport d’un mentor, sempre un professor del centre, que els dona el recolzament, no només acadèmic, sino també més personal que els ajuda a la seva integració a l’ESDi, com alumne i com a component de la nostra organització. A partir de segon curs, i fins a quart, l’alumne té l’ajuda d’un tutor acadèmic que resol totes les problemàtiques i dubtes que l’alumne pugui tenir.


Pel que fa al quart curs, existeix també un programa de tutors i assessors del Projecte Final de Grau, que s’adscriuen segons perfils de l’alumnat i temàtica del seu PFG.


Tanmateix hi ha un programa de tutories de reforçament de continguts, així com la figura de Suport a l’Alumnat que gestiona el circuit existent d’al·legacions, suggeriments i reclamacions de l’alumnat, en coordinació amb la Direcció Acadèmica.