Mobilitat internacional

Metodologia de la mobilitat

L'Escola Superior de Disseny ESDi estableix 2 tipus d'intercanvi per als estudiants Internacionals:

Modalitat Erasmus Estudio

S'entén per estudiant Erasmus tot aquell que estigui matriculat en un centre d'ensenyament universitari de qualsevol país dins de la Unió Europea que sigui posseïdor de la Carta Erasmus per a l'intercanvi d'estudiants.

Els intercanvis sota la modalitat Erasmus tenen una quantitat de crèdits ECTS estipulats per al seu posterior reconeixement una vegada acabat el període d'estada en el centre de destinació. Així poden reconèixer-se:

  • Intercanvis d'un semestre a temps parcial amb reconeixement de 20 crèdits ECTS
  • Intercanvis d'un semestre a temps complet amb un reconeixement de 30 crèdits ECTS
  • Intercanvis d'un any acadèmic amb un reconeixement de 60 crèdits ECTS.

 

Modalitat Intercanvi Freemoving

S'entén per estudiant Freemoving tot estudiant que estigui matriculat en un centre d'ensenyament universitari situat fora de les fronteres europees o que no sigui posseïdor de la Carta Erasmus per a l'intercanvi d'estudiants sota aquest format.

Els estudiants Freemoving hauran de portar una càrrega lectiva no inferior a 15 hores setmanals que posteriorment seran reconegudes en el seu centre de origen.