Mobilitat internacional

Tipus de mobilitat

Erasmus Estudio

El Programa d'Aprenentatge Permanent ERASMUS estableix un sistema de col•laboració acadèmica entre universitats de diferents països d'Europa.

El programa Erasmus Estudio comprèn d'una banda la plaça de mobilitat a un centre d'ensenyament universitari i per l'altra l'accés a una beca Erasmus.

Per poder sol·licitar una plaça i/o beca Erasmus és necessari complir amb els següents requisits:

 

  • Estar matriculat a l'Escola Superior de Disseny ESDi.
  • Tenir nacionalitat espanyola o d'un país membre de la Unió Europea, països de la AELC (Noruega, Islàndia, Liechtenstein), països associats (Bulgària i Romania), i Turquia, o tenir l'estatut de resident permanent, apàtrida o refugiat a Espanya.
  • Tenir superats en el moment de la sol·licitud almenys el 80% dels crèdits de primer i segon curs.
  • No haver gaudit amb anterioritat d'una altra beca o plaça ERASMUS. No es permeten segones estades Erasmus. El període d'estudis té una durada mínima de 3 mesos i màxima equivalent a un curs acadèmic complet.

 

Els alumnes de l'ESDi podran realitzar una mobilitat Erasmus durant el tercer i quart curs, sempre que hagin realitzat el 50% dels crèdits totals del grau.

En el marc d'aquest Programa, els estudiants Erasmus estan exempts del pagament de taxes acadèmica en el lloc de destinació, ja que les abonen a la seva Universitat d'origen, sense que això perjudiqui el reconeixement acadèmic dels estudis que allí cursin.

Erasmus pràctiques

El programa de mobilitat Erasmus Pràctiques, destinat a estudiants universitaris, consisteix en la realització d'un període de pràctiques en una empresa, un centre de formació, un centre de recerca o una organització d'un altre país europeu. Per dur a terme aquestes pràctiques és necessària la signatura d'un conveni entre la universitat d'origen, la institució d'acolliment i la persona beneficiària.

La durada de l'estada és d'un mínim de tres mesos i d'un màxim de dotze, i l'ajuda econòmica que es proporciona està destinada a cobrir les despeses derivades de la mobilitat (manutenció, desplaçament, allotjament...).

La Comissió Europea publica la llista dels Cursos Intensius de Llengua Erasmus (EILC), destinats a la preparació lingüística prèvia dels estudiants que es beneficiïn d'una beca Erasmus Estudis o Erasmus Pràctiques en un país de llengua poc difosa o ensenyada.

Per poder sol·licitar un Erasmus Pràctiques és necessari estar matriculat a l'Escola Superior de Disseny ESDi i haver superat el 50% dels crèdits del grau.

Mobilitat Freemoving

Els programes dirigits a alumnes en règim de Free Moving amb estades semestrals (extensibles a 1 curs acadèmic complet), permeten escollir de forma flexible un mínim de 15 hores de treball setmanals en Universitats que no es troben a Europa i amb les quals ESDi té conveni.

Els estudiants interessats en aquest programa tenen la possibilitat d'acollir-se a la mobilitat recíproca amb pagament de matrícula a la Universitat d'origen (ESDi), o a la mobilitat Free Moving matriculant-se directament a la Universitat de destinació. Una o una altra mobilitat depèn del conveni establert amb la Universitat de destinació, així com de la demanda entre ambdues universitats.

Els alumnes interessats hauran de seguir el mateix procediment que si sol·licitessin una plaça d'ERASMUS. La diferència resideix en marcar en el formulari la Universitat de destinació que més interessi a l'alumne.

/content/imgsxml/ca/galerias/texto/121/prev-destacados-esdi-barcelona-aulas-6.jpg