Estudis en anglès

Metodologia

Per aconseguir la màxima eficiència i eficàcia en el marc actual de les competències del dissenyador, els estudis de disseny oficials de l'ESDi es fonamenten en tres àrees de coneixement: la teòrica, la instrumental i la de projectes; distribuint-se les assignatures de manera harmònica entre les tres àrees per aconseguir, així, els objectius previstos al llarg dels 4 anys amb un total de 240 crèdits.

Durant els dos primers cursos, els estudis de Grau en Disseny tindran un caràcter generalista i transversal, amb matèries obligatòries i de formació bàsica.

Culminats els dos primers cursos, l'alumne escollirà -d'acord a les seves preferències- entre els diferents itineraris optatius. Aquests itineraris, cobreixen les àrees d'aplicació del disseny i la creativitat corresponents a gràfic, moda, producte, interiors, audiovisual i integració multidisciplinària (gestió del disseny).