Notícies
15 Febrer 2012
Informació relativa als estudis en disseny

Recentment s’ha publicat en alguns mitjans de comunicació, com l’edició electrònica d’El País, una notícia que es fa ressò d’una sentència del Tribunal Suprem (Sala del Contenciós- Administratiu, secció quarta, de la sala tercera, a Madrid) que determina que les escoles artístiques superiors no poden continuar oferint titulacions de Grau. La sentència no afecta els graus universitaris, sinó els centres d’ensenyaments artístics superiors dins l’àmbit del Departament d’Ensenyament, que havien ofert els estudis a l’empara del Reial decret 1614/2009, pel qual s’establia l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació. La titulació de Grau en Disseny que s’imparteix a l’ESDi es troba dins d’un altre àmbit, el de la Direcció General d’Universitats, i es tracta d’una titulació oficial que no queda afectada per la mencionada sentència. Quan la legislació va donar l’opció a les Escoles d’Arts i Oficis, i alguns centres privats no universitaris, que poguessin impartir en alguns casos estudis superiors de disseny equivalents al Grau, aquests centres van passar a denominar-se escoles superiors de disseny. La coincidència amb el nom de l’ESDi, com a Escola Superior de Disseny, efectivament porta a confusió, però cal reiterar que es tracta de dos àmbits diferents. Des de les universitats, que van ser consultades en el seu moment , inclosa la Universitat Ramon Llull, ja es va assenyalar aquesta confusió i és en aquesta direcció que es pronuncia aquesta sentència. La sentència no afecta l’ESDi, que la valora positivament en tant que obliga a clarificar aquesta dualitat i que probablement evitarà que els centres d’ensenyaments artístics superiors no universitaris puguin utilitzar la denominació de Grau per a les seves titulacions. L’ESDi, en resum, no està afectada per aquesta sentència. La titulació oficial de l’ESDi de Grau en Disseny va ser pionera en la seva implantació l’any 2008. Així mateix, l’ESDi compta amb un Curs d’Adaptació al Grau en Disseny, que s’està duent a terme, i que permetrà que els graduats de l’ESDi amb el Títol propi de la Universitat Ramon Llull puguin obtenir la titulació oficial de Grau en Disseny. A l’enllaç següent hi trobareu la Sentència estimatòria parcial dictada pel Tribunal Suprem, en relació a la impugnació presentada en representació de la Universidad de Granada, contra el Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, que va establir l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la LOE. En aquest segon enllaç trobareu el Reial decret que regulava els ensenyaments d’escoles superiors. Els articles 7.1, 8, 11, 12 i la Disposició addicional setena han quedat anul·lats per la sentència. Reial decret 1614/2009, de 26 d’octubre, pel qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments artístics superiors regulats per la Llei orgànica 2/2006, de 3 de maig, d’educació.