ESDi

Qualitat

 

 

L'ESDi compta amb l'acreditació de qualitat atorgada per l'AQU corresponent al programa d'avaluació institucional de centres adscrits (21 d'abril de 2016).

Podeu consultar l'informe d'Acreditació favorable a la titulació de Grau Oficial Universitari en Disseny en el següent enllaç.


La qualitat dels estudis com a objectiu fundacional
L'ESDi neix com a iniciativa de la FUNDIT, amb la finalitat d'equiparar el disseny com a disciplina universitària, igual que succeïa en altres països d'Europa i de la resta del món.

Per aquest motiu, la qualitat dels estudis impartits a l'ESDi és un dels requisits establerts per la Fundació des de la seva creació l'any 1989, i reafirmats l'any 1998 en tres eixos principals:

  • De desenvolupament del procés docent, amb periodicitat anual. La finalitat d'aquest eix és determinar la qualitat del desenvolupament del procés de transmissió de coneixement.
  • D'adequació als avanços científics, tècnics i socials, amb periodicitat bianual. La finalitat d'aquest segon eix és aportar la informació suficient per determinar si els estudis i les eines tecnològiques s'ajusten a les exigències de l'entorn soci-econòmic on han de prestar els serveis professionals els graduats.
  • D'adequació a la realitat soci empresarial i a l'evolució de carreres professionals, amb periodicitat quinquennal. Aquest tercer eix que s'efectua cada 5 anys té per finalitat el seguiment de les carreres professionals dels graduats i la seva adequació a les exigències del teixit productiu. 

 

La responsabilitat de garantir la qualitat dels estudis depèn de l'adreça i dels òrgans de gestió i direcció acadèmica.

 

Sistema de Garantia Interna de la Qualitat

El Sistema de Garantia Interna de la Qualitat (SGIQ) és una compilació ordenada de totes les actuacions que es realitzen per al seguiment, millora i actualització dels estudis des del propi centre i de manera concertada amb la Universitat Ramon Llull.

El SGIQ de l'ESDi, d'acord amb el compromís de transparència que s'exigeix a les institucions universitàries en el marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES), es va presentar a l'Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU), dins del programa AUDIT-convocatòria 2010, per a la seva avaluació i posterior certificació.

Es va iniciar un període, una fase de modificacions, amb la intenció d'incorporar tots els requeriments que s'estableixen des de les agències públiques de seguiment de la qualitat universitària a nivell europeu.

Ara aquest període ja s'ha acabat i l'AQU, Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya, ha aprovat el SGIC, el Sistema de Garantia Interna de la Qualitat de l'ESDi. Ho ha notificat amb un informe el títol del qual és "Informe final d'avaluació del disseny del sistema de garantia interna de qualitat", datat el 23 de novembre.

 

Programa de Qualitat

 

Programa AUDIT