Destacats
05 Octubre 2012
El disseny social

El disseny és una eina importantíssima per al desenvolupament de la indústria i deu el seu sentit a la revolució industrial ia la producció en sèrie. El seu potencial fa que sigui una eina clau en la divulgació dels valors culturals de qualsevol comunitat. A més, es converteix en l’element que la indústria utilitza des de la modernitat per identificar i comunicar valor. És a partir del domini d’unes tècniques específiques, que procedeixen de l’àmbit de les Ciències Socials, com els dissenyadors són capaços de dotar d’informació als productes que generen. D’altra banda, aquests productes s’han d’adaptar a les limitacions pròpies del procés productiu, a les restriccions pressupostàries, als temps establerts ... Així, la finalitat última del disseny és donar una resposta singular i nova, que destaqui en el mercat perquè sigui capaç de dotar els productes de valors diferencials. A més, el consumidor o usuari ha de percebre aquests valors amb només visualitzar el producte. Des del punt de vista social, el disseny és una plataforma extraordinària de millora dels béns de consum al servei de l’empresa i dels ciutadans. Aquesta disciplina pot contribuir a millorar les condicions de vida dels menys afavorits a partir del desenvolupament de tècniques i útils que s’adaptin a les seves necessitats. Abordar la recerca en disseny a partir del coneixement Humanístic, ens permet proposar a la societat nous formats d’augmentar la qualitat, la funcionalitat, l’estètica, la sostenibilitat i la seguretat dels productes i serveis que necessita la societat contemporània. A més, el disseny basarà la seva metodologia en la possibilitat d’oferir respostes ergonòmiques, innovadores i educatives als problemes socials relacionats amb objectes o serveis d’interès comú. I des del disseny social, a més, perseguim oferir aquestes respostes a col·lectius desfavorits o en risc d’exclusió. Es tracta d’un treball que s’aborda des de la interdisciplinarietat en què s’involucraran investigadors de tots els àmbits del disseny per desenvolupar tasques d’integració en el seu entorn social. En ESDi portem temps travant en aquesta línia, el que ens ha conduït a posar en marxa projectes de recerca aplicada amb una finalitat social. I creiem que la metodologia que emprem ens permet posar al servei de la comunitat tots els avantatges que té el disseny social. El disseny cooperatiu, a més, dóna lloc a una relació interessant entre usuaris i dissenyadors, les propostes poden ser analitzades, conceptualitzades i desenvolupades d’una manera eficient.