Destacats
04 Setembre 2007
Disseny, motor de futur

La societat Global, sotmesa a processos de canvis accelerats, genera unes dinàmiques econòmiques amb importants ajustaments a nivell mundial, els quals, tot i tenir elements i fonaments comuns, la seva concreció difereix en funció del nivell de desenvolupament previ de cadascuna de les diferents societats. No obstant això, en totes elles la importància del disseny, com a element que vehicula el procés creatiu, recobra i incrementa la seva importància com a conseqüència dels importants avanços econòmics, l’increment de la producció i el consum, els efectes associats a la sostenibilitat i el canvi climàtic, la recerca d’expressions d’identitat pròpies en una societat uniformitzadora, i la diferenciació i innovació que exigeix l’economia mundialitzada. Una societat i un entorn que afronta nous paradigmes i estableix requeriments als productes i serveis que obliguen a un procés de creació i desenvolupament que incorpori simbiòticament consideracions tècniques, funcionals i estètiques, la qual cosa requereix persones amb capacitat d’observar, analitzar i concretar les exigències i oportunitats dels diversos ecosistemes humans, dissenyar i projectar les solucions considerant els aspectes de viabilitat tant de la seva fabricació com del seu ús en un entorn sotmès a fortes desajustos i problemàtiques; fabricar, comercialitzar i distribuir eficientment i respectuosament amb el medi ambient, i finalment avaluar el producte o servei, al llarg de tot el procés i de la seva vida útil, amb la finalitat d’assolir l’excel lència del mateix i la seva màxima aportació de valor a l’activitat productiva. Quatre fases que defineixen un conjunt d’habilitats que han de disposar els creatius en la societat del segle XXI, habilitats que integren sensibilitats i coneixements en disciplines relatives a formes i volums; colors i textures; energia, sostenibilitat i medi ambient; requisits socials i necessitats biològiques, condicionants culturals i sociològics, i els avenços tècnics i científics que sorgeixen diàriament. Tot un conjunt d’aspectes que obliguen al treball en equip, a la interacció, ia la capacitat d’acceptar que només evitant l’obsolescència el futur és factible. Un futur que passa per la capacitat de generar que té el disseny en la línia desenvolupada pel filòsof Vilém Flusser en el seu llibre Filosofia del Disseny. És, des d’aquesta enorme possibilitat transformat del disseny, des d’on s’han d’afrontar les exigències assumint que dissenyar no és només una activitat artística, és molt més. És el que permet innovar reinventat o creant, el que permet competir i diferenciar-se, el que possibilita generar valor, la qual cosa evita la discriminació per edat, cultura gènere. Dissenyar és generar riquesa i fer possible demà els somnis d’avui. Antoni Garrell i Guiu Director General de la Fundació FUNDIT